Летен престой 2022

Заповед за провеждане на летен престой в общежитията за академичната 2021/2022 година

Уважаеми колеги,

Публикуваме Заповед № РД-19-198/08.06.2022 г. за провеждането на кампания за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци за академичната 2021/2022 година.

Студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държаваната субсидия (съгласно чл. 20, т. 5 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи (съгласно т. 1.3 от Заповед №РД19-319/26.08.2020 г. на Ректора на СУ) считано от 21.07.2022 г. до 30.09.2022 г.

Право на общежитие за летните неучебни месеци имат следните вече настанени студенти:

Право да ползват общежитие през летните – неучебни месеци имат студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка или платено обучение, семестриално завършили и прекъснали студенти през учебната 2021/2022 г.в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и завършилите през учебната 2021/2022 г. бакалавърска степен, които ще продължат през учебната 2022/2023 г. в магистърска степен.

Настанителния период:

  • На студентите в ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2022/2023 ще бъдат във втори, трети или четвърти курс – до 10.09.2022 г.;
  • Семестриално завършили студенти през академичната 2021/2022 година  се удължават до 21.08.2022 г.
  • На студентите завършващи ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2022/2023 ще бъдат кандидат-магистри в Софийски университет – до 21.08.2022 г.
  • На студентите от магистърските специалности „Mедицина“, „Право“, „Балканистика“, „Славянски филологии“ и „Фармация“, които през учебната 2022/2023 година ще бъдат във втори, трети, четвърти или пети курс – до 10.09.2022 г.
  • На всички останали студенти в магистърска степен на обучение, които през учебната 2022/2023 г. ще бъдат във втори или трети курс – до 10.09.2022 г.;
  • Семестриално завършили студенти през академичната 2020/2021 година , които към момента са настанени в общежитие, НЯМАТ право на летен престой и следва да напуснат в срок от 10(десет) дни от датата на изтичане на настанителната заповед.
  • Прекъсналите студенти за академичната 2021/2022 г. – до 21.08.2022 г. Тези от тях, които ще продължат обучението си през академичната 2022/2023 г. следва при подаване на заявление-декларация за настанителна кампания за академичната 2022/2023 г. да прикачат уверение от отдел ,,Студенти“, че са положили успешно необходмия брой изпити за записване на следваща година или бележка за платена такса/такси за индивидуален протокол за явяване на невзетите изпити, които има студентът.
  • На завършващите студенти, на които първата държавна изпитна сесия или сесия за защита на дипломни работи е през септември/октомври 2022 г., настанителният период да бъде удължен до съответната дата на изпита/защитата на дипломната работа, като същите не се налага да подават документи за участие в класацията. Точната дата се доказва с уверение издадено от отдел „Студенти“ на съответния факултет представено пред Комисия по настаняване до 15.08.2022 г;
  • Всички студенти трябва да са запознати с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПМС235), Заповед № РД19-291/22.07.2020 г и настоящата заповед.


Студентите, ненапуснали или напуснали след срока по ал. 6, заплащтат наем и консумативи по ал. 5.

Разгледайте заповедта и при въпроси се свържете с нас!

Заповед за Летен престой: ТУК