КН

Откриване на новата академична 2014/2015 година

Уважаеми колеги,
Откриването на новата академична година за Софийски университет „Св. Климент Офридски“ ще се състои в сряда 1 октомври 2014 г. от 10:00 ч. Аула „Магна“, Ректорат.

Във всеки факултет ще има и отделни церемонии по откриването на годината:

Биологически факултет (БФ) – 14:00 ч. аулата на БФ – зала 239 (ет. II)
⇒ До петък ще има информация специалностите къде ще са разпределени.

Богослофски факултет (БогФ) – 8:00 ч. академичния параклис на БогФ (ет. II)

Геолого-географски факултет (ГГФ) – 12:00 ч. зала 252 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „География“ – 12:30 ч. зала 252 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Туризъм“ – 12:30 ч. зала 245 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Регионално развитие и политика“ (РРП) – 12:30 ч. зала 242 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒специалност „Геология“ – 12:30 ч. зала 256 (Северно крило, Ректорат ет. II)

Исторически факултет (ИФ) – 12:30 ч. Аула „Магна“, Ректорат
⇒ специалност „История“ – 13:30 ч. зала 23 (Южно крило, Ректорат ет. I)
⇒ специалност „Етнология“ – 13:30 ч. зала 40 (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Археология“ – 13:30 ч. зала 41А (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ (МСЮЕ) – 13:30 ч. зала 37 (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Архивистика и документалистика“ – 13:30 ч. зала 25 (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „История и география“ – 13:30 ч. зала 21А (Южно крило, Ректорат ет. I)
⇒ специалност „История и философия“ – 13:30 ч. зала 21А (Южно крило, Ректорат ет. I)

Медицински факултет (МФ) – 13:00 ч. аулата на университетска болница „Лозенец“ (ет. IV)

Стопански факултет (СФ) – 16:00 ч. Аула „Магна“, Ректорат
⇒ До петък ще има информация специалностите къде ще са разпределени

Факултет по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) – 13:00 ч. в залата за всяка специалност​
⇒ специалност „Журналистика“ – 13:00 ч. зала 13 (ет. I)
⇒ специалност „Връзки с обществеността“ – 13:00 ч. зала 61 (ет. III)
⇒ специалност „Археология“ – 13:00 ч. зала 17 (ет. I)

Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ) – 13:00 ч. зала 292 (Северно крило, Ректорат ет.IV)​
⇒ специалност „Класическа филология“ – 13:45 ч. зала 185 (Централно крило, Ректорат ет. VI)
⇒ специалност „Новогръцка филология“ – 13:45 ч. зала 185 (Централно крило, Ректорат ет. VI)
⇒ специалност „Унгарска филология“ – 13:45 ч. зала 185 (Централно крило, Ректорат ет. VI)
⇒ специалност „Френска филология“ – 13:45 ч. театралната зала на СУ (Тунел, Ректорат)
⇒ специалност „Италианска филология“ – 13:45 ч. театралната зала на СУ (Тунел, Ректорат)
⇒ специалност „Румънска филология“ – 13:45 ч. театралната зала на СУ (Тунел, Ректорат)
⇒ специалност „Немска филология“ – 13:45 ч. зала 255 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Скандинавистика“ – 13:45 ч. зала 255 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Английска филология“ – 13:45 ч. зала 243 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Испанска филология“ – 13:45 ч. зала 241 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Португалска филология“ – 13:45 ч. зала 241 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Японистика“ – 14:00 ч. зала „Конфуций“ (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Китаистика“ – 14:00 ч. зала „Конфуций“ (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Кореистика“ – 14:00 ч. зала 111 (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Арабистика и семитология“ – 14:00 ч. зала 3В (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Тюркология и алтаистика“ – 14:00 ч. зала 25 (ЦИЕК ет. III)
⇒ специалност „Индология“ – 14:00 ч. зала 20 (ЦИЕК eт. III)
⇒ специалност „Иранистика“ – 14:00 ч. зала 14 (ЦИЕК ет. II)
⇒ специалност „Арменистика и кавказология“ – 14:00 ч. зала 34 (ЦИЕК eт. IV)
⇒ специалност „Южна, източна и югоизточна Азия“ – 14:00 ч. зала „Емил Боев“ – зала 1 (ЦИЕК eт.III)

Факултет по математика и информатика (ФМИ) – 14:00 ч. двора на ФМИ
⇒ ​специалност „Компютърни науки“ (КН) – 14:15 ч. зала 325 (ет. III)
⇒ специалност „Софтуерно инженерство“ (СИ) – 14:15 ч. зала 200 (ет. II)
⇒ специалност „Информатика“ (И) – 14:15 ч. зала 101 (ет. I)
⇒ специалност „Информационни системи“ (ИС) – 14:15 ч. зала 229 (ет. II)
⇒ специалност „Математика и информатика“ (МИ) – 14:15 ч. зала 02 (ет. -I)
⇒ специалност „Приложна математика“ (ПМ) – 14:15 ч. зала 01 (ет. -I)
⇒ специалност „Математика“ (М) – 14:15 ч. зала 01 (ет. -I)
⇒ специалност „Статистика“ (С) – 14:15 ч. зала 01 (ет. -I)

Факултет по начална и предуичилищна педагогика (ФНПП) – 15:30 ч. в залата за всяка специалност​
⇒ ​специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (ПНУП) – 15:30 ч. зала 301 (ет. III)
⇒ специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) – 15:30 ч. зала 313 (ет. III)
⇒ специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ (ПУПЧЕ) – 15:30 ч. зала 512 (ет. V)
⇒ специалност „Педагогика на масовата и художествена комуникация“ (ПМХК) – 15:30 ч. зала 213 (ет. II)
⇒ специалност „Специална педагогика“ (СпецП) – 15:30 ч. зала 230 (ет. II)
⇒ специалност „Логопедия“ – 15:30 ч. зала 230 (ет. II)
⇒ специалност „Социална педагогика“ (СоцП) – 15:30 ч. зала 601 (ет. VI)
⇒ специалност „Изобразително изкуство“ (ИИ) – 15:30 ч. зала 607 (ет. VI)
⇒ специалност „Музика“ ⇒ 15:30 ч. зала 403 (ет. IV)
⇒ специалност „Физическо възпитание и спорт“ (ФВС) – 15:30 ч. зала 400 (ет. IV)

Факултет по педагогика (ФП) – 14:00 ч. зала 292 (Северно крило, Ректорат ет.IV)​
⇒ ​специалност „Социални дейности“ – 14:00 ч. зала 45 (Южно крило, Ректорат eт. II)
⇒ специалност „Педагогика“ – 14:00 ч. зала 240 (Северно крило, Ректорат eт. II)
⇒ специалност „Неформално образование“ – 14:00 ч. зала 59 (Южно крило, Ректорат eт. II)

Факултет по славянски филологии (ФСФ) – 12:00 ч. зала 148 (Централно крило, Ректорат ет. III)

Факултет по химия и фармация (ФХФ) – 14:00 ч. зала 130 (Крилото, ет. I)

Физически факултет (ФзФ) – 14:00 ч. зала 207А (ет. II)

Философски факултет (ФФ) – чака се информация
​⇒ специалност „Библиотечно-информационни науки“ – 14:30 ч. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (срещу Ректората)

Юридически факултет (ЮФ) – 11:30 ч. в зала 292 (Северно крило, Ректорат ет.IV)​

1898261_1015194120

Стипендии на фондация „Еврика“ за академичната 2014/2015

Фондация „Еврика“ за поредна година предоставя поименни годишни стипендии на изявени студенти.

Поименната стипендия е годишна и е в размер на 2 000 лв.

Изплащането на стипендията става 2 пъти годишно, по банков път. При класиране на един студент за две стипендии, той взима само по-високата. Ако докато сте стипендиант на фондацията и спечелите медал с по-висок ранг, автоматично ще получава стипендия за останалите години на обучението си в образователно-квалификационната си степен.

Условия за кандидатстване:

⇒ Студенти в редовна форма на обучение в български ВУЗ в ОКС „бакалавър“ и/или ОКС „магистър“;

⇒ За студентите в бакалавърска програма се изисква да са успешно завършили II курс;

⇒ За студентите в магистърска програма НЯМА изискване за изкарани семестри и курсове;

⇒ Да имат успех не по-нисък от 5.00 за всеки от курсовете.

Области на кандидастване за поименна стипендия:

⇒ Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

⇒ Математика на името на акад. Никола Обрешков;

⇒ Физика на името на акад. Георги Наджаков;

⇒ Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

⇒ Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

⇒ Аграрни науки, ветеринарни науки, горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

⇒ Инженерни науки (eлектроника, автоматизация, електротехника) на името на акад. Димитър Мишев;

⇒ Инженерни науки (машиностроителни технологии) на името на акад. Ангел Балевски;

⇒ Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

⇒ Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Документи за кандидатстване:

⇒ Заявление в свободен текст за кандидатстване за поименна стипендия;

Формуляр – образец на фондация „Еврика“;

⇒ Уверения за успеха през всяка година от обучението ви;

⇒ Копие от документа, удостоверяващ класирането на международни олимпиади;

⇒ Копие от документи, удостоверяващи участието в национални и международни мероприятия (конкурси, състезания, олимпиади, конференции, публикации в научно издание и др. творчески постижения);

⇒ Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност“. Есето да е не повече от 3 страници.

Подаване на документите:

⇒ чрез куриер, пощата или на място на адрес

Фондация „Еврика“ адрес: п.к.1000 гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, п.к. 615;

⇒ КРАЕН СРОК: СРЯДА 15 ОКТОМВРИ 2014 Г.

Класирането:

⇒ Изпълнителното бюро на фондацията, присъжда стипендия по предложение комисия и избора ще се състои на 2 етапа.

⇒ I етап – ще бъдат избрани 5 кандидата за всяко от направленията. Като избраните студентите ще получат обаждане до ЧЕТВЪРТЪК 30 ОКТОМВРИ 2014 Г.

⇒ II етап – с допуснатите кандидати ще бъде проведено събеседване и до ПЕТЪК 14 НОЕМВРИ 2014 Г. ще бъде обявен първенец във всяко направление.

⇒ За повече информация тук и на следните телефони: 02 981 37 99; 981 54 83; 981 51 81 или на mail: office@evrika.org; grigor@evrika.org

СУСИ

За новоприетите студенти

От днес трябва да можете да си видите вашия името на вашия СУСИ акаунт. За какво ви е нужен той?

Системата за управление на студентската информация (СУСИ) e единна информационна система за студентите на СУ. СУСИ акаунта ви може да ползвате за всички ресурси на СУ -> достъп до вътрешната страница на сайтовете на СУ, факултетите, системите за общежития, запишете спорт, електронни разплащания, университетската поща Zimbra, системата за електронно обучение Moodle и не на последно място системата СУСИ.

В СУСИ вие може да проверите вашите оценки, справки за кредитите, записвате дисциплини, да правите справка за здравното ви осигуряване и да пишете от време на време на разни хора.

Вашия СУСИ акаунт може да разбере от тук. Първоначалната парола за СУСИ профила ви е ЕГН, но силно се препоръчва да я смените. Тогава тя се сменя автоматично на всички места, където ползвате за логване СУСИ акаунт. Само за електронната пощата паролата не се сменя автоматично.
Ако случайно не ви е създаден акаунт се обръщате към СУСИ администратори.

След като се преборите със СУСИ акаунтите ви, може да си пуснете заявка за направата на акаунт в университетската поща Zimbra.

След 15-ти септември ще има пълна яснота за разпределението по потоци и групи за всички специалности.

Не забравяйте от 1 до 10 септември да попълните електронното заявление за кандидатстването на общежитие. Упътване за попълването на електронното заявление може да намерите тук.

Записването за спорт ще бъде от 6 до 10 октомври.

Официалното откриване на академичната година е на 1 октомври, тогава ще си получите и книжките.

Не забравяйте да си платите здравните осигуровки. По закон, училищата са задължени да ви осигуряват до края на м.юни, тъй като тогава са ви изготвили дипломите. В масовия случай трябва да платите здравните си осигуровки (16.80 лв./месец) за м. ЮЛИ, АВГУСТ и СЕПТЕМВРИ. Ако не ги платите до 25 число на следващия месец – ви се трупат лихви. Може да го направите и предварително.

Пример: Отивате до 25 септември в районото поделение на НАП плащате за 3-те месеца. За м.ЮЛИ ще имате лихва за 1 месец закъснение, а за м.АВГУСТ и СЕПТЕМВРИ няма да имате никаква лихва.