Заповед за настанителна кампания 2023/2024 година

Уважаеми колеги,

Публикуваме Заповед за настанителна кампания за учебната 2023/2024 г. на Ректора на Софийски универститет за провеждането на настанителна кампания в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за академичната 2023/2024 година.

Прочетете я от тук.

PSBO.UNI-SOFIA.BG

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА ОТ НАШАТА СТРАНИЦА.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ, СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

(1) новоприети в първи курс български и чуждестранни студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) ,,Бакалавър“ или ,,Магистър“ след средно образование – от 14.08.2023 г. до 03.09.2023г. включително;
(2) новоприети чуждестранни студенти по Междуправителствени спогодби и Актове на Министерски съвет (ПМС 90, 103, 228) – кандидатстват на място в КН в 10-дневен срок от записването си в Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
(3) несемейни и семейни български и чуждестранни студенти от горен курс на обучение (втори, трети, четвърти, пети и шести), включително и кандидат-магистри, завършили бакалавърската си степен в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ и настанени в общежитие –от 14.08.2023 г. до  01.09.2023г. включително;
(4) докторанти и специализанти се пренастаняват чрез подаване на заявление-декларация на място в офиса на Комисия по настаняване в периода 14.08.2023 г. до 18.08.2023 г.;

Чл. 8 Завършилите ОКС „Бакалавър“ в Софийски университет  ,,Св. Климент Охридски“,настанени към момента в общежитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, продължаващи обучението си в ОКС „Магистър“ за учебната 2023/2024
година, кандидатстват за общежитие като попълват електронно заявление-декларация, в което:

1. декларират средния си успех от дипломата;

2. прикачват бележка за платена кандидатмагистърска такса (В случаите, когато не

заплащат такава, прикачват Удостоверение от МОН, решение от ТЕЛК или друг

документ, удостоверяващ това).

3. Прикачват уверение или академична справка доказваща, че студента успешно е

положил държавните си изпити или е защитил дипломна работа.

Класацията да бъде обявена на 09.09.2023 г. (събота) в Интернет страниците на Комисия по настаняване и Поделение „Социално – битово обслужване“.

Новоприети студенти от Факултет по класически и нови филологии,
Факултет по славянски филологии и Физически факултет, които по учебен план имат уводен курс през първата половина на месец септември, се настаняват на общежитие в срок от три работни дни преди започване на курса, без класиране.
Настаняването се извършва чрез подадено заявление-декларация на място в офиса на КН до излизане на класацията.
1. При настаняване, студентите следва да представят заверена за зимния
семестър на учебната 2023/2024 година студентска книжка или уверение, както и 2 снимки за документи (в паспортен формат);
2. За да използват общежитие през академичната 2023/2024 година,
студентите трябва да са подали документи в срок по чл. 7. В случай,
че не са класирани, студентите следва да напуснат общежитието.

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

(1) семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако поне единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година;
(2) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за
отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
(3) студенти с неизвестен или починал родител;
(4) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е ученик, студент, докторант или специализант до  26-годишна възраст;
(5) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност (по решение на ТЕЛК) и военноинвалиди;
(6) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа или други подобни институции;
(7) български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;
(8) чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на Междуправителствени спогодби или Актове на Министерски съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ГОРЕН КУРС, включително магистри
Възможни дати за настаняванеФакултети
  11.09.2023 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  12.09.2023 г.  ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  13.09.2023 г.  ФМИ, БОГФ
  14.09.2023 г.  ФСЛФ, ГГФ, МФ
  15.09.2023 г.  БФ, ФФ
  18.09.2023 г.  ФНОИ, СТФ, ФП
  ПЪРВИ КУРС
  Възможни дати за настаняване  Факултети
  19.09.2023 г.  ФМИ, БОГФ
  20.09.2023 г. ФКНФ, ФСЛФ, ФЖМК
  21.09.2023 г.  БФ, ФФ
  25.09.2023 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  26.09.2023 г.  ФЗФ, ГГФ, МФ
  27.09.2023 г.  ФНОИ, СТФ, ФП
  ВТОРИ ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПЪРВИ И ГОРЕН КУРС
  Възможни дати за настаняване  Факултети
  29.09.2023 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  02.10.2023 г.  ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  03.10.2023 г.  МФ, ФСЛФ, ГГФ
  04.10.2023 г.  ФФ, БФ, ФМИ
  05.10.2023 г. ФНОИ, СТФ, БОГФ, ФП

♦ Ненастанилите се в указаните срокове губят мястото, на което са класирани.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Прием на документи: от 07.10.2023 до 10.10.2023 г.

Класиране ще бъде публикувано на 14.10.2023 г. (събота)

ОТЛОЖЕНО НАСТАНЯВАНЕ

При наложително отлагане на настаняването след указаните срокове, класираният трябва да изпрати писмо посредством контактната система на Комисия по настаняване на адрес kn@uni-campus.net

 Отлагане на настаняването е допустимо при следните случаи:
   a) отсъствие от страната по причини, свързани с обучението;
   б) участие в студентска бригада;
   в) лечение в България;
   г) лечение в чужбина;

  •  Прилагат се сканирани копия от:  договор за обучение; задгранична виза; заверен превозен билет, ако пребиваването е в страна от ЕС; епикриза; медицинскоудостоверение и др.
  •  Отлагане на настаняването може да се извърши до 01.11.2023 г., след като
    предварително бъде заплатен дължимият наем за времето до датата на настаняването.

Студентите, които са сменили своята специалност в рамките на учебната 2022/2023 година, заплащат съответния наем, увеличен с размера на държавната субсидия и пълния размер на консумативите.

Към датата на подаване на заявленията, студентите не трябва да имат начислени задължения към Поделение “Социално-битово обслужване”.

При въпроси, свържете се с Комисия по настаняване чрез Фейсбук страницата или друг начин, посочен в страницата „Контакти“