Образец за молба за преместване

ДО КОМИСИЯ ПО НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЩЕЖИТИЯТА НА
СY “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

МОЛБА

От___________________________________________________________________________________                      

                                                             /име, презиме и фамилия/

Специалност__________________________________________________________________________

Фак. №_____________________ курс__________________ форма н аобучение__________________

Телефон за връзка:_________________________

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Дата:________________                                                                                      С уважение:______________
гр. София                                                                                                                                              /подпис/