Заповед за Летен престой 2024 г.

Уважаеми колеги,

Публикуваме Заповед № РД-19-218/29.05.2024 г. за провеждането на кампания за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци за академичната 2023/2024 година.

Студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държавната субсидия (съгласно чл. 20, т. 5 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи (съгласно т. 1.3 от Заповед №РД19-56/17.02.2023 г. на Ректора на СУ) считано от 21.07.2024 г. до 30.09.2024 г.

Право на общежитие за летните неучебни месеци имат следните вече настанени студенти:

Право да ползват общежитие през летните – неучебни месеци имат студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка или платено обучение, семестриално завършили и прекъснали студенти през учебната 2023/2024 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и завършилите през учебната 2023/2024 г. бакалавърска степен, които ще продължат през учебната 2024/2025 г. в магистърска степен.

Настанителния период:

1.            На студентите в ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2024/2025 г. ще бъдат във втори, трети или четвърти курс – до 08.09.2024 г.;

2.            На семестриално завършилите студенти през учебната 2023/2024 година – до 21.08.2024 г.

3.            На студентите, завършващи ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2024/2025 г. ще бъдат кандидат-магистри в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към момента на подаване на заявлението са настанени в общежитие – до 21.08.2024 г.

4.            На студентите от магистърските специалности ,,Медицина”, ,,Право“, ,,Балканистика“, ,,Славянски филологии“ и ,,Фармация“, които през учебната 2024/2025 г. ще бъдат във втори, трети, четвърти или пети курс – до 08.09.2024 г.

5.            На всички останали студенти в магистърска степен на обучение, които през учебната 2024/2025 г. ще бъдат във втори или трети курс – до 08.09.2024 г.

6.            Студентите, които са семестриално завършили през учебната 2022/2023 г. и към момента са настанени на общежитие, нямат право на летен престой и следва да напуснат в срок от 10 (десет) дни от датата на изтичане срока на настанителната заповед.

7.            Прекъсналите студенти за академичната 2023/2024 г. – до 21.08.2024 г. Тези от тях, които ще продължат обучението си през академичната 2024/2025 г. следва при подаване на заявление-декларация за настанителна кампания за академичната 2024/2025 г. да прикачат уверение от отдел ,,Студенти“, че са положили успешно необходимия брой изпити за записване на следваща година или бележка за платена такса/такси за индивидуален протокол за явяване на невзетите изпити, които има студентът.

(5)          На завършващите студенти, на които първата държавна изпитна сесия или защита на дипломна работа по учебен план е през септември/октомври 2024 г., настанителният период да бъде удължен до съответната дата на изпита/защитата на дипломната работа. Точната дата се доказва с уверение, издадено от отдел ,,Студенти“ на съответния факултет.

1.            Уверението следва да бъде представено пред Комисия по настаняване до 15.08.2024 г.

Всички студенти трябва да са запознати с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПМС235), Заповед № РД19-56/17.02.2023 г. на Ректора на СУ и настоящата заповед.

Студентите, ненапуснали или напуснали след срока по ал. 7, заплащтат наем и консумативи по ал. 6.

Разгледайте заповедта и при въпроси се свържете с нас!

Заповед за Летен престой: ТУК