Заповед за провеждане на летен престой в общежитията за академичната 2019/2020 година

5
2

Уважаеми колеги,

Публикуваме Заповед № РД-19-191/02.06.2020 г. за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци за академичната 2019/2020 година.

Заради епидемиологичната обстановка в страната и изменените графици на голяма част от факултети в Софийски университет, настанителните заповеди на настанените студенти в общежитията са изменени както следва:

На студентите от Богословски факултет, Факултет по математика и информатика, Биологически факултет, Факултет по химия и фармация и Физически факултет са с настанителен период до 27.07.2020 г.

Студентите от Медицински факултет, както и студентите от Физически факултет с бакалвър и магистър „Оптометрия“ и магистър „Астрономия и популяризация на астрономията“ са с удължен период на настаняване до 22.08.2020.

Студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държаваната субсидия (съгласно чл. 23, ал. 4 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи (съгласно т. 1.3 от Заповед №СБ-03-42/28.06.2007 г. на Ректора на СУ) след приключване на сесията им, а останалите студенти я заплащат от 20.07.2020 г.

Подаването на заявления ще започне от 17.06.2020 г. (сряда) и ще продължи до 15.07.2020 г. (сряда). Студентите следва да подадат заявлението си онлайн чрез сайта на Комисия по настаняване (http://students.uni-sofia.bg/kn/leten) – системата ще бъде активна на 17.06.2020 г.

Право на общежитие за летните неучебни месеци имат следните вече настанени студенти:

Студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка или платено обучение, семестриално завършили през 2019/2020 и прекъснали студенти за 2019/2020 академична година в СУ „Св. Климент Охридски“, както и завършилите през уч. 2019/2020 год. бакалавърска степен, които ще продължат през 2020/2021 учебна година в Магистърска степен.

Одобрените заявления ще бъдат удължени със следните срокове:

  • На студентите в ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2020/2021 ще бъдат във втори, трети или четвърти курс – до 12.09.2020 г.;
  • На студентите завършващи ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2020/2021 ще бъдат кандидат-магистри в Софийски университет – до 10.09.2020 г.,  неположилите държавен изпит да освободят заеманата от тях стая в срок от 2 дни;
  • На студентите от магистърските специалности медицина, право, балканистика, славянски филологии и фармация, които през учебната 2020/2021 год. ще бъдат във втори, трети, четвърти или пети курс – до 12.09.2020  год.
  • На всички останали студенти в магистърска степен на обучение, които през учебната 2020/2021 год. ще бъдат във втори или трети курс – до 12.09.2020 г.;
  • Семестриално завършили студенти през академичната 2019/2020 година  се удължават до 10.09.2020 г., като имат 2 дни за напускане на общежитието.
  • Прекъсналите студенти се удължават до 12.09.2020 г., като същите при подаване на документи за настаняване за учебната 2020/2021 година задължително прилагат уверение по образец от факултета, че могат да запишат следващ курс.
  • На завършващите студенти, на които първата държавна изпитна сесия или сесия за защита на дипломни работи е през септември/октомври 2020, настанителният период да бъде удължен до съответната дата на изпита/защитата на дипломната работа, като същите не се налага да подават документи за участие в класацията. Точната дата се доказва с уверение издадено от отдел „Студенти“ на съответния факултет;
  • При подаване на декларация за летен престой, всички студенти потвърждават, че са запознати  с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПМС235), Заповед № РД19-343/23.07.2019 г., Заповед № РД-19-179/21.05.2020 г. и Заповед № РД-19-181/26.05.2020 г. текстовете на настоящата заповед, както и че при некласиране на класацията за учебната 2020/2021 год. ще освободят заеманите от тях стаи в срок от  2 дни след обявяване на класацията. Студентите, посочени в  т. 7, т. 8 и т. 9 на настоящата заповед, незаявили желание за летен престой, трябва да освободят заеманите от тях стаи в срок от  2 дни след приключване на редовната изпитна сесия.

Разгледайте заповедта, а при въпроси се свържете с нас!

Свалете я в PDF файл.