Трайно наличие на свободни места

Уважаеми колеги,

Със свое Решение от 11.11.2017 на основание т. 37 и т. 38 от Заповед №РД19-214/30.06.2017 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Комисия по настаняване в студентските общежития обявява трайно наличие на свободни места в общежитията, стопанисвани от Поделение „Социално-битово обслужване“.

При условията на трайно наличие на свободни места, извън ограничителните условия на чл. 14, ал. 1 от Правилника за ползване на студентските общежития на СУ и съгласно чл. 15, ал...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Отложено настаняване

Съгласно Заповед №РД19-214/30.06.2017 на Ректора на Софийски университет, отлагане на настаняването е допустимо в следните случаи:

  • отсъствие от страната по причини, свързани с обучението;
  • участие в студентска бригада;
  • лечение в чужбина.

За да бъде отложен настанителният период след датите за настаняване, класираният студент трябва да изпрати писмо посредством контактната система на КН.

Прилагат се сканирани копия от: договор за обучение; задгранична виза; заверен превозен билет; е...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Работно време на 22.09 и 30.09

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 22.09 и 30.09 офиса на Комисия по настаняване, касите на Поделение „СБО“, както и Управителите-домакини на блоковете ще работят с приемно време от 8:30 до 14:30. Във всички останали дни, приемното време остава непроменено.

Тук сме за Вас!

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ