Заповед за провеждане на настанителна кампания за учебната 2018/2019

Здравейте колеги,

По-долу можете да намерите заповедта за провеждане на настанителна кампания за учебната 2018/2019.

Документите, които трябва да бъдат приложени към електронното заявление – декларация са:

  1. сканирана снимка в паспортен формат
  2. сканиран акт за раждане
  3. попълнена декларация, удостоверящва, че кандидатът е психично здрав

За кандидати, кандидатстващи за семейно общежитие, или студенти, ползващи предимства при настаняване молим да бъде разгледана заповедта и по специално, както следва ал. 3 и 4, където са указани допълнителните документи, които трябва да бъдат представени наред с горепосочените основни документи

Основните срокове, които трябва да бъдат спазени от желаещите да се класират за общежитие са следните:

  • за новоприети български и чуждестранни студенти в първи курс, бакалавърска степен – от 8.09.2018г. до 21.09.2018г. вкл.;
  • новоприети чуждестранни студенти по ПМС 90, 103, 228 – кандидатстват на място в КН в 10-дневен срок от записването си в СУ;
  • за несемейни и семейни български и чуждестранни студенти от горен курс (след І курс, бакалавърска степен, вкл. и кандидат-магистри, завършили бакалавърската си степен в СУот 20.08.2018г. до 07.09.2018г. вкл.;
  • Класацията да бъде обявена на два етапа, съответно 16.09.2018г. (понеделник) за студентите от горен курс и 26.9.2018 за новопориетите студенти в първи курс на информационните табла на КН, изнесени пред офиса на Комисия по настаняване, блок 42,вх. Б, както и в интернет страниците на ПСБО и КН.
  • докторантите се пренастаняват или настаняват чрез подаване на заявление-декларация на място в КН в периода 14.08.2018г. до 25.08.2018г. През същия период подават документите си и специализантите
  • Новоприетите студенти, които по учебен план имат уводен курс през първата половина на м. септември, се настаняват на общежитие до излизане на класацията без класиране чрез заявление-декларация онлайн или на хартиен носител на място в приемната на КН в периода 20 – 24.8.2018
  •  

Преди да зададете въпрос към Комисията по настаняване, бъдете сигурни, че преди това сте прочели Заповедта и Наредбата за ползване на общежития и студентски столове.

Поздрави и весело прекарване на лятото!

https://uni-campus.net/wp-content/uploads/2018/07/Zapoved19_239.pdf