Заповед за настанителна кампания 2016/2017

Уважаеми колеги,

на 27.04.2016 излезе Заповедта на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настанителната кампания за учебната 2016/2017 година. Заповедта регламентира условията и реда за настаняване на студентите за следващата учебна година, в нея са описани и сроковете за подаване на документи и сроковете, в които да се извърши физическото настаняване на студентите в определените им блокове.

По-важни срокове са:

⇒ електронните заявления-декларации за участие в класацията за общежитията ще се подават от 29.08.2016 до 08.09.2016, срокът е един и същ независимо дали сте новоприет студент или студент от горен курс.

⇒ докторантите  се пренастанят или настаняват на място в офиса на Комисия по настаняване в срок 15.08.2016 до 26.08.2016.

При подаване на заявление-декларация всички студенти и докторанти, независимо дали към момента живеят на общежитие, някога са живели на общежитие или тепърва им предстои да живеят на такова, задължително ще трябва да приложат сканирано (когато заявлението се подава електронно) или на хартиен носител (когато се подава лично) следните документи:

⇒ снимка в паспортен формат; заявленията подадени със снимка, която не е във формат за документи ще бъдат отхвърляни, а подателите им няма да вземат участие в класацията;

⇒ акт за раждане (копие или оригинал), дори да сте го предоставяли в предишни кампании, сега ще трябва да го представите на ново, при липсата му няма да участвате в класацията;

⇒ бележка от психодиспансер по местожителство, че не се водите на отчет, бележка от психиатричен кабинет или психиатър; бележките от психиатър, които са издадени от град различен от този по местожителство ще се признават ако удостоверяват извършен преглед, например бележките издадени в София;

Изискванията важат за бакалаври, магистри и докторанти, без изключения.

Класацията за настаняване на новоприетите студенти, както и студентите от горен курс ще бъде обявена на 15.09.2016, като сроковете за настаняване на класираните са както следва:

⇒ горен курс: 15 (след обявяване на класацията), 16, 17, 19, 20, 21, и 22 септември 2016;

⇒ новоприети студенти: от 26 до 30 септември 2016 и от 1 до 7 октомври 2016 по обявен график по факултети;

Както в предишни години, студентите от горен курс, които са заявили желанието си през следващата учебна година да бъдат настанени в стаята, която са заемали до момента, се настаняват в нея задължително.

Некласираните студенти, както и пропусналите да вземат участие в класацията в периода 03.10.2016 – 07.10.2016, могат да подадат заявление-декларация, за настаняване на текущо освобождаващи се места.

Всички податели на такива заявления се подреждат в общ списък в низходящ ред съобразно коефициент, получен от разделянето на успеха на студента с минималния успех от класацията за съответния факултет. Списъкът се обявява на 12.10.2016, настаняването по него се извършва в зависимост от текущо освобождаващите се места.

Класация по социални критерии няма да има.

Пълният текст можете да прочетете тук.

Текстът на коригиращата заповед, допълнение към горната.