Заповед за настаняване в общежитията за академичната 2020/2021 година

11
3

Уважаеми колеги,

Публикуваме Заповед РД-19-291/22.07.2020 г. на Ректора на Софийски универститет за провеждането на настанителна кампания в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за академичната 2020/2021 година.

Прочетете я от тук.

Електронно заявление ще се подава чрез сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“:

PSBO.UNI-SOFIA.BG

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА ОТ НАШАТА СТРАНИЦА.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ, СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  • Новоприети в първи курс български и чуждестранни студенти в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” след средно образование – от 17.08.2020 г. до 01.09.2020 г. включително;
  • Новоприети чуждестранни студенти по ПМС 90, 103, 228 – кандидатстват на място в офиса на Комисия по настаняване (ж.к. Студентски град, бл. 42, вх. Б) в срок от 10 работни дни от записването си в Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
  • Несемейни и семейни български и чуждестранни студенти от горните курсове (втори, трети, четвърти, пети, шести), включително и кандидат-магистри, завършили бакалавърската си степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 17.08.2020 г. до 05.09.2020 г. включително;
  • Докторанти и специализанти се пренастаняват или настаняват чрез подаване на заявление-декларация на място в офиса на Комисия по настаняване в периода от 10.08.2020 г. до 21.08.2020 г. включително;

Завършилите през учебната 2019/2020 година ОКС „Бакалавър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и завършилите ОКС „Бакалавър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през предходни учебни години, които ще продължат през учебната 2020/2021 година  в магистърска степен, кандидатстват за общежитие като декларират в електронната форма средния си семестриален успех от четвърти курс на бакалавърската степен, без да включват оценките от факултативни дисциплини, от държавни изпити или защити на дипломна работа.

Класацията да бъде обявена на 12.09.2020 г. (събота) в Интернет страниците на Комисия по настаняване и Поделение „Социално – битово обслужване“.

Новоприетите студенти във Факултета по класически и нови филологии и Стопанския факултет, които по учебен план имат уводен курс през първата половина на м. септември, се настаняват на общежитие до излизане на класацията без класиране чрез предварително подадено заявление-декларация онлайн на място в офиса на Комисия по настаняване. При настаняване студентите следва да представят заверена за зимния семестър на учебната 2020/2021 година студентска книжка или уверение, както и 2 снимки за документи. За да използват общежитие след обявяване на класацията, студентите трябва да бъдат класирани за нея, тоест да са подали документи в сроковете по чл. 7. В случай, че не са класирани, студентите следва да напуснат общежитието.

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

(1) семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако поне единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година;

(2) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

(3) студенти с неизвестен или починал родител;

(4) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята

или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

(5) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

(6) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;

(7) български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

(8) чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ГОРЕН КУРС, включително магистри
Възможни дати за настаняванеФакултети
  14.09.2020 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  15.09.2020 г.  ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  16.09.2020 г.  ФМИ, ФП
  17.09.2020 г.  ФСЛФ, ГГФ, МФ
  18.09.2020 г.  БФ, ФФ
  21.09.2020 г.  ФНОИ, СТФ, БОГФ
  ПЪРВИ КУРС
  Възможни дати за настаняване  Факултети
  23.09.2020 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  24.09.2020 г.  ФМИ, ФП
  25.09.2020 г.  ФКНФ, ФСЛФ, ФЖМК
  28.09.2020 г.  ФЗФ, ГГФ, МФ
  29.09.2020 г.  БФ, ФФ
  30.09.2020 г.  ФНОИ, СТФ, БОГФ
  ВТОРИ ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПЪРВИ И ГОРЕН КУРС
  Възможни дати за настаняване  Факултети
  01.10.2020 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  02.10.2020 г.  ФКНФ,ФЗФ,ФЖМК
  05.10.2020 г.  ФМИ, ФСЛФ, ГГФ
  06.10.2020 г.  ФФ, БФ, МФ
  07.10.2020 г.  ФНОИ,СТФ,БОГФ,ФП

Ненастанилите се в указаните срокове губят мястото, на което са класирани.

При издаване на настанителни заповеди или разменни писма Комисията по настаняване да задава следните настанителни периоди при субсидирани условия:

(1) новоприетите студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование, студентите в ОКС „Бакалавър“, както и студентите, обучаващи се в 5-годишните магистърски програми – „Балканистика“, „Славянски филологии“, „Медицина“, „Фармация“ и „Право“ (до 5-ти курс), да бъдат настанявани с крайна дата на периода 20.07.2021 г.;

(2) студентите от специалности „Право“ и „Фармация“, които са завършили 5-ти курс и през учебната 2020/2021 ще полагат държавни изпити, да бъдат настанявани до последна дата на първа държавна сесия;

(3)студентите от специалност „Медицина“, които са 6-ти курс и през учебната 2020/2021 ще полагат държавни изпити, да бъдат настанявани с крайна дата на периода 31.08.2021 г.

(4) студентите, обучаващи се в трисеместриални магистърски програми с прием след завършена ОКС „Бакалавър“, на които първата дата на защита на дипломна работа е в периода февруари-април, да бъдат настанявани с крайна дата на периода 28.02.2021 г.

(5) студентите, обучаващи се в петсеместриални магистърски програми с прием след завършена ОКС „Бакалавър“, на които първата дата на защита на дипломна работа е в рамките на лятната изпитна сесия, да бъдат настанявани с крайна дата на периода 20.07.2021 г.

(6) настанителните периоди при субсидирани условия по ал. 2, 3 и 4 да бъдат окончателно коригирани от Комисия по настаняване до точните дати на държавните изпити или защити на дипломните работи. Точните дати се удостоверяват чрез справка по факултети или предоставени заверени уверения от студентите.

(7) студентите в ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2020/2021 година ще продължат в ОКС „Магистър“, да бъдат настанявани с крайна дата 20.10.2020 г. до предоставяне на уверение от отдел „Студенти“.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Прием на документи: от 08.10.2020 до 11.10.2020 г.

Класиране ще бъде публикувано на 17.10.2020 г. (събота)

ОТЛОЖЕНО НАСТАНЯВАНЕ

При наложително отлагане на настаняването след указаните срокове, класираният трябва да изпрати писмо посредством контактната система на Комисия по настаняване на адрес  

http://students.uni-sofia.bg/kn/contact

Отлагане на настаняването е допустимо при следните случаи:

  • отсъствие от страната по причини, свързани с обучението,
  • участие в студентска бригада;
  • болнично лечение в страната и в чужбина;
  • обективна невъзможност.

Прилагат се сканирани копия от: договор за обучение; задгранична виза; заверен превозен билет, ако пребиваването е в страна от ЕС; епикриза; медицинско удостоверение.

Отлагане на настаняването може да се извърши до 01.11.2020 г., след като предварително бъде заплатен дължимият наем за времето до датата на настаняването.

Студентите, които са сменили своята специалност в рамките на учебната 2020/2021 година, заплащат съответния наем, увеличен с размера на държавната субсидия и пълния размер на консумативите.

Прекъснали студенти за учебната 2020/2021 година, както и новоприети студенти в платена форма на обучение се настаняват при трайно наличие на свободни места, като заплащат съответния наем, увеличен с размера на държавната субсидия и пълния размер на консумативите.

Към датата на подаване на заявленията, студентите не трябва да имат начислени задължения към Поделение “Социално-битово обслужване”.

При въпроси, свържете се с Комисия по настаняване чрез Фейсбук страницата или друг начин, посочен в страницата „Контакти“