Удължаване на престоя за всички магистри

ДО ВСИЧКИ МАГИСТРИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ТРИСЕМЕСТРИАЛНИ И ПЕТСЕМЕСТРИАЛНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ С ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР – ЗИМЕН 2018/2019.

До 28.02.2019 г. трябва да представите уверение за първа дата на защита в офиса на Комисия по настаняване, ако желаете да удължим престоя Ви. Към момента имате право да останете до 28.02.2019 г. Уверението се представя лично, тъй като трябва да попълните декларация и да получите нова настанителна заповед.