Удължаване на магистри в трисеместриални програми

Уважаеми колеги магистри,

На основание т. 30 и т. 38 от заповед на ректора (РД 19-239 /23.07.2018г) за настаняването на редовно учащи студенти в студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, настанителните заповеди на магистри последен семестър, на които първа дата на защита е в периода февруари – април се удължават до 07.05.2019г. Mагистри, на които им предстои защита след 07.05.2019г., настанителните заповеди се удължават до първа дата на защита + 10 дни срок за напускане по правилник.