Ред за настаняване

Настаняването в студентско общежитие се извършва за всяка учебна година въз основа на класиране. Класирането се извършва по успеха от последната успешно завършена учебна година, а за новоприетите студенти – по средния успех от приемния бал.

Класирането се извършва въз основа на подадени документи за ползване на студентско общежитие и в срокове, определени със заповед на Ректора.

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година.

2. Несемейни, както и разведени или овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие.

3. Студенти с неизвестен или починал родител.

4. Студенти с родител с намалена работоспособност над 90%.

5. Несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент, ученик или войник.

6. Студенти-инвалиди със 71% и повече намалена работоспособност и военноинвалиди.

7. Български граждани редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.

8. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидена възможност за ползване на студентско общежитие.

След излизане на класирането си проверявате „Настанителния статус“ в сайта на ПСБО (psbo.uni-sofia.bg), страница „Настаняване“. В страницата ще видите блока и стаята, в която сте настанен/а. След това трябва да направите следните неща:

  • Отивате на касите, които се намират в ж.к. Студентски град, блок 42 Б. Плащате си наема до края на месеца, семестриален депозит – 15 лв. и гаранционен депозит (размера на наема за три месеца). С касовате бележка отивате в съответния блок, където сте настанени. При Управителя-домакин подписвате заповедта и получавате ключ за стаята.