Тук блок, там блок..

В случай на проблем със заявлението Ви.
потребителско име в СУСИ: @uni-sofia.bg
Желая да ползвам общежитие за летен престой за неучебните месеци на 2020/2021 академична година.
Съгласен/на съм Комисия по настаняване в общежитията на СУ да съхранява и обработва личните ми данни, съобразено изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.
Запознат/а съм със Заповед №РД19-215/02.06.2021 За неучебните дни студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държавната субсидия (съгласно чл. 23, ал. 4 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи.
Към момента на подаване на това заявление съм заплатил/а наем за месец май и м. юни и консумативите за м. май към Поделение "Социално-битово обслужване". Запознат/а съм, че при наличие на задължения заявлението ми ще бъде отхвърлено.