Подаване на декларации за летен престой

Уважаеми колеги,

От днес 1 юли 2017 стартира кампанията по подаване на декларации за летен престой. Такава декларация трябва да подадете, ако желаете да използвате стаята си през летните – неучебни месеци, до излизане на класацията за следващата учебна година.

Летният престой за тази година се регламентира със Заповед на Ректора.

 Ето и по-важните неща, които трябва да знаете:

⇒ Право да ползват общежитие през летните неучебни месеци със срок до излизане на класацията за настаняване за академичната 2017/2018 год. имат студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ обучаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка или платено обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ и които към момента на подаване на заявление-декларация за летен престой не са напуснали стаята, която обитават.

⇒ Подаването на декларации да се осъществи от 01.07 до 21.07.2017 г. вкл. по електронен път през съответна система. Студентите, срещнали затруднение с подаването на декларациите по електронен път, могат да ги подадат на място в офиса на КН в обявеното приемно време.

⇒ При подаване на заявление-декларация, всички студенти потвърждават, че са запознати с текстовете на Заповед №РД19-113/27.04.2016 на Ректора на СУ, с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПСМ 235), както и че при некласиране на класацията за академичната 2017/2018 година ще освободят заеманите от тях стаи не по-късно от 2 дни след излизане на класацията.

⇒ За неучебните дни студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държавната субсидия (съгласно чл. 23, ал 4 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи (съгласно т. 1.3 от Заповед №СБ-03-42/28.06.2007г. на Ректора на СУ).

Завършилите тази година специалност „право“, на които предстои явяване на държавни изпити през следващата учебна година, подават декларациите като се впишат: магистри, право, пети курс. Студентите, попадащи в тази категория имат право на летен престой, както и да участват в класацията за 2016/2017. Настаняването за новата учебна година се осъществява със срок до 31.11.2017.

Студентите от други столични ВУ, които към момента са настанени в общежития на Софийски университет и не живеят с брат/сестра, съпруг/съпруга обучаващ се в Софийски университет, могат да използват стаите си до 31.08.2017 г.

На студенти, неподали заявления за летен престой, и неосвободили заеманото от тях помещение по надлежния ред – с обходен лист и платени дължими суми, се начислява нощувка в размер на 6 (шест) лв. за всеки неучебен ден до промяна на статуса.

 

Декларацията си можете да подадете тук. За да бъде одобрена, трябва да сте заплатили дължимите си суми към момента на подаване на декларацията. Веднага след подаване на декларацията на Вашия имейл адрес ще получите писмо, което съдържа входящ номер. След като декларацията Ви бъде обработена отново ще получите имейл с уведомление за това. Посредством входящия номер ще можете да проверявате в нашата система дали заявлението Ви е одобрено или отказано и защо. Ако има проблем с Вашето заявление, ние ще се свържем с Вас.