Необходими документи

Уважаеми колеги, в тази страница можете да прочетете какви документи ще са Ви необходими, за да участвате в класацията през месец септември 2019 година, в зависимост от Вашият статут:


1. Аз съм несемеен студент (нямам брак, нямам деца) и не ползвам предимство за класиране. Вие сте от най-масовата група студенти (попълвате заявление за несемейни), които кандидатстват за общежитие. За да кандидатствате са Ви необходими следните документи: сканиран акт за раждане (можете да сканирате ксерокопие или оригинал, без значение), ако сте изгубили акта си за раждане, можете да направите дубликат в съответната общинска администрация; сканирана снимка във формат за документи.

2. Аз съм несемеен студент, разведен или овдовял студент, който сам се грижи за отглеждането и възпитанието на детето си, което не е навършило пълнолетие. При това положение Вие се класирате по право в класацията, без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация да приложите документите по точка 1 (попълвате заявление за семейни) за Вас и допълнително сканиран акт за раждане на Вашето дете.

3. Аз съм несемеен студент, който има един (или двама) починал или неизвестен родител. Вие също се класирате по право на класацията без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация да приложите документите по точка 1 (попълвате заявление за несемейни) и допълнително да приложите сканиран акт за смърт на родителя (те). Ако родителите са неизвестни, това се декларира само с акта Ви за раждане – в него графите за родители следва да са празни.

4. Аз съм студент, член на многодетно семейство, в което моите братя/сестри са учащи. И вие се класирате на класацията по право без оглед на Вашия успех. За учащи приемаме деца, които към момента на кандидатстването Ви се обучават в: детска градина, училище, университет или БАН (за докторанти) без значение дали в България или не. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация да приложите документите по точка 1 (попълвате заявление за несемейни), както и за доказване на това право трябва за всеки брат/сестра, които са учащи, да представите служебна бележка от образователната институция, в която са те. Бележката трябва да е с актуална дата – да е издадена след 1 август 2015 година.

5. Аз съм студент, който има нарушена трудоспособност над 70%, със или без чужда помощ (по ТЕЛК решението). Вие се класирате по право на класацията без оглед на Вашия успех. Необходимо е да приложите документите по точка 1 (попълвате заявление за несемейни) и сканирано (и двете страни) ТЕЛК решение, което да е валидно към датата на подаване на заявлението-декларация за класация. Като студент с намалена работоспособност Вие ще ползвате и отстъпка в размер на 70% за студената вода и за наема на стаята, в която ще бъдете настанен.

6. Аз съм студент, който е отгледан в дом за деца лишени от родителски грижи, защитено жилище или друга подобна институция. Класирате се по право на класацията без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация (попълвате заявление за несемейни) да приложите документите по точка 1, както и служебна бележка от съответната институция, която да е заверена с нейния печат. Бележката може да бъде и със стара дата, а в случай, че сте предоставяли такава в предни години – не е нужно да изваждате нова такава, просто представете старата. Вие също ще ползвате отстъпка в размер на 70% за студената вода и за наема на стаята, в която ще бъдете настанен.

7. Аз съм студент обучаващ се по междуправителствена спогодба по разпоредбите на Постановление на Министерски съвет №90, 103 или 223. Вие се класирате по право на класацията без Вашия успех (важи само за ОКС „Бакалавър“) и се настанявате на предварително определени за целта стаи в нашите блокове. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация (попълвате заявление за несемейни) да приложите документите по точка 1, като бележката за психично здраве може да бъде извадена на база преглед в София (важи само за чужденците) или от Вашата държава, без да е необходим легализиран превод на български език. В допълнение Вие трябва да приложите и документа Ви от Министерство на образованието, който удостоверява, че сте студент обучаващ сме по ПМС 90, 103 или 223.

8. Аз съм семеен студент, искам да живея с моя съпруг/съпруга, и двамата сме учащи, нямаме дете. При това положение Вие се класирате по право на класацията без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация (попълвате семейно заявление) и двамата да приложите документите по точка 1 и допълнително да приложите сканирано свидетелство за сключен граждански брак.

9. Аз съм семеен студент, искам да живея с моя съпруг/съпруга, който е неучащ, имаме дете. При това положение Вие се класирате по право на класацията, без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване на заявлението-декларация (попълвате семейно заявление) да приложите документите по точка 1 (заявлението се подава от учащия съпруг) и допълнително да приложите сканирано свидетелство за сключен граждански брак, както и акт за раждане на Вашето дете.