Еразъм+

Кратка информация за програма

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Програма “Еразъм+” подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма “Еразъм+” включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Студентска/докторантска мобилност с цел “Обучение”

Студентска/докторантска мобилност с цел “Практика”

Съвместна международна магистратура/докторантура

Преподавателска мобилност

Служителска мобилност