Студентски съвет

Какво е „СС”?

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охрдидски” е университетска структура, съществуваща според Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Организацията съществува вече двадесет и две години и има богата история благодарение на всички нейни членове, които през годините са отделяли доброволно от свободното си време, за да работят в полза на своите колеги и за развитието на Академичната общност.

Членовете на организацията по правило са 60 (52 студенти и 8 докторанти). Всички те се избират пряко и демократично от студентите, като всеки Факултет, в зависимост от броя учащи в него, разполага с различен брой представители. Продължителността на мандата в организацията е 2 години, като всеки студент има право на максимум 2 мандата (общо 4 години).

Основната цел на съществуване на тази организация е да бъде в помощ на студентите и докторантите. Студентските представители винаги защитават правата и интересите на всички или по-голямата част от студентите на Университета. Проучват студентското мнение по важни студентски или обществени въпроси и изразяват мнението на студентите чрез официални позиции, участие в дискусии и кръгли маси, както и с медийни изяви.

Студентските представители се занимават и с информационни кампании, отговаряне на въпроси, разрешаване на студентски проблеми. Важна част от работата на Съвета е и създаването и традиционното организиране на добри инициативи и събития, както в рамките на Факултетите, така и на общоуниверситетско ниво.

Членовете на Студентския съвет участват пряко и в организирането и управлението на Университета като институция по няколко начина:

Чрез представители в Общото събрание на Университета, в Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет, Софийската комисия за разпределение и контрол по експлоатацията на студентските общежития и столове, участие в разпределението на стипендиите и помощите за студентите, чрез представители в Управителния съвет на Поделение „Социално-битово обслужване“, чрез представители в Академичния съвет на Софийски университет;

 

Структури на Студентския съвет:

Общо събрание е най-висшият орган на управление на Студентски съвет. То се състои от всички членове на Студентския съвет, заседава поне веднъж месечно и може да взема важни решения като промени в правилника, избиране на председател, представители в комисии, официални позиции на съвета, работа по големи младежки проекти и партньорства с други организации.

Студентски управителен съвет – той се състои от само по един представител от всеки Факултет, които се излъчват от Общото събрание. Най-често това са студентите, за които са гласували най-много техни колеги. Тъй като доверието към тях е най-голямо, тяхна е задачата да обсъждат и оценяват постъпилите студентски проекти в електронната платформа на Студентски съвет – Diaphanum, която гарантира пълна прозрачност на изразходването на средствата на Съвета.

Студентските проекти са една изключително добра възможност за всеки студент в Университета да се възползва лично или не от съществуването на Организацията и възможността ѝ да оперира с определен бюджет. С работата по проект студентите придобиват различни умения и знания. Студентски проекти се правят за създаване на събития, за участие по различни конференции и семинари, за участия в спортни състезания и много други.

За по-добре структурирана и продуктивна работа в Съвета има и комисии, всяка от които има свой председател. В комисиите участват не само членове на Студентски съвет, но и асоциирани членове – студенти с интерес в определената област, които имат желание да помагат на своите колеги.

* Комисия по връзки с обществеността

* Комисия по образование (КО)

* Комисия по връзки с администрацията (КВА)

* Комисия по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ)

* Комисия по международна дейност (КМД)

* Комисия по култура (КК)

* Комисия по спорт (КС)

* Надзорна комисия (НК)

През настоящия си мандат Студентски съвет се радва не само на повишаване на студентската информираност и интерес към структурата, но и на изключително продуктивен екип. Студентски съвет е организация, която взема отношение по редица важни университетски и обществени въпроси, създава нови и интересни кампании и инициативи, съхранява и традиционните мероприятия. Стимулира студентската активност в образователен и културен аспект. Работи прозрачно при разпределение на бюджета си и развива техническите си възможности за все по-демократично вземане на решения чрез онлайн допитвания до студентите по определени въпроси.

Студентски съвет си сътрудничи активно с всички Факултетни студентски съвети и клубове в Университета в името на това да има повече добри инициативи.

Студентски съвет е активен член на Националното представителство на студентските съвети и участва при вземане на  важни решения, касаещи образованието в България и развитието му в положителна посока. Не е без значение и полезния ни обмен на добри практики на работа с останалите студентски съвети в цялата страна.

Разбира се, има още много над какво да работим и ще се радваме ако информирани, образовани и активни хора като Вас ни помогнат!