Правила за участие

 1. Организатор на конкурса

Организатор на конкурса „Студент на годината на Софийски университет „Св. Климент Охридски““, наричан за по-кратко „Студент на годината“, е Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 15 – Ректорат. Конкурсът се провежда под патронажа на проф. дфн. Анастас Герджиков – Ректор на Софийски университет.

 1. Цели на конкурса

Конкурсът „Студент на годината“ има за цел да подпомогне развитието на обучаващите се в Софийски университет “Св. Климент Охридски” студенти и докторанти, както и да спомогне за повишаване на качеството на тяхното образование, чрез:

 • участие на студентите и докторантите в извънаудиторийни занимания, научно-изследователски проекти, национални и международни конкурси, свързани с тяхното професионално направление;
 • популяризиране на постиженията на студентите и докторантите сред академичната общност на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и пред обществото и работодатели;
 • популяризиране на студентското самоуправление.
 1. Условия за кандидатстване
 • кандидатите следва да са студенти или докторанти редовно или задочно обучение в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с непрекъснати студентски (докторантски) права към датата на подаване на документите;
 • кандидатите не трябва да имат невзети изпити към датата на подаване на документите за кандидатстване.
 1. Процедура по кандидатствате
 • кандидатите подават документи за участие в конкурса от 07.04.2019г. до 12.05.2019г.;
 • кандидатите попълват електронно заявление-декларация за участие в конкурса през сайта https://students.uni-sofia.bg/awards/;
 • кандидатите изпращат: кратко резюме, което да ги представи пред журито, автобиография по формат europass CV със снимка, както и други приложения, които могат да убедят журито, че кандидатът е най-достойният (сертификати, дипломи, грамоти, препоръки, публикации, удостоверения, награди и пр.);
 • документите, които кандидатите прилагат по предходната точка, е задължително да бъдат издадени в периода от 12.05.2018 до 12.05.2019г. (документи, издадени извън този период, няма да бъдат вземани под внимание от конкурсното жури);
 • при подаване на кандидатурите, е задължително студентите да приложат във формуляра сканирано уверение за заверен летен семестър на 2018/2019 академична година или сканирана студентска книжка (първа страница и страницата със заверен летен семестър на 2018/2019 академична година). Докторантите следва да приложат сканирана служебна бележка или уверение, което да удостоверява, че имат непрекъснати права;
 • уверението (за студентите) и служебната бележка или уверението (за докторантите) следва да бъдат издадени в периода от 07.04.2019г. до 12.05.2019г.
 • в първия етап на пресяване на кандидатите, получените документи се проверяват от комисия, съставена от членове на Студентски съвет с цел проверка относно спазването на настоящите правила и условия за участие в конкурса. В този етап не се извършват оценки по съдържанието на представените документи.
 1. Класификация на категориите на конкурса

Наградите в конкурса, които се присъждат на студентите, се разделят по категории, които съответстват на професионалните направления, в които Софийски университет “Св. Климент Охридски” провежда обучение. За всяка категория се присъжда една награда.

Шифър Име
100 Категория „Педагогически науки“
200 Категория „Хуманитарни и социални науки“
300 Категория „Правни науки“
400 Категория „Стопански науки“
500 Категория „Математика и информатика“
600 Категория „Природни науки“
700 Категория „Здравеопазване“

За докторанти е обособена отделна категория, в която се присъжда една награда без оглед на професионалното направление, в което се обучава докторантът:

800 Категория „Докторант на годината“

Студентски съвет обявява и две допълнителни категории: “Доброволческа дейност” и “Спорт”. За тези награди могат да участват всички студенти и докторанти на Софийски университет “Св. Климент Охридски”:

900 Категория „Доброволческа дейност“
1000 Категория „Спорт“

От тази година за чуждестранни студенти се въвежда нова категория, в която се присъжда една награда без оглед на професионалното направление, в което се обучава студентът:

1100 Категория „Чуждестранен студент на годината“

 1. Конкурсно жури
 • журито на конкурса се състои от специалисти и работодатели в съответните професионални направления;
 • журито се председателства от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн. Анастас Герджиков;
 • журито разглежда допуснатите до втори кръг кандидатури на общо заседание и избира по един* кандидат – победител за всяка една от категориите;
 • членовете на журито ще бъдат официално представени след приключване на срока за кандидатстване.
 1. Заключителни разпоредби

Чрез подаването на документи за участие всички кандидати се съгласяват с настоящите правила и условия за участие в конкурса „Студент на годината“. Кандидадите се съгласяват данните, които предоставят, да бъдат използвани за целите на конкурса. Личните данни ще бъдат обработвани по смисъла на ЗЗЛД при пълна конфиденциалност.

*по преценка на конкурсното жури във всяка една от категориите на конкурса може да бъде присъдене повече от една награда