На вниманието на всички – Заповед за провеждане на кампания и използване на стаите през летен престой

Важно!

 1. Всеки студент, който желае да ползва заеманата до момента от него стая за летните – неучебни месеци, да попълни електронна форма на декларация през сайта на Комисия по настаняване. Студентите, срещнали затруднение с подаването на декларациите по електронен път, могат да подадат декларация на място в офиса на Комисията по настаняване в съответното приемно време.
 2. Срокът за подаване на декларации да е в периода от 18.06.2018 до 13.07.2018г. включително.
 3. Студентите от други столични ВУЗ, които към момента са настанени в общежития на Софийски университет и не живеят е брат/сестра, съпруг/съпруга, обучаващ се в Софийски университет, следва да освободят заеманите стаи най-късно до 20.09. 2018г.
 4. За неучебни дни да се счита периода от 20.07.2018г. до 30.09.2018г. включително. За този период освен таксите за ползване, студентите следва да заплащат самостоятелно както размера на държавната субсидия
 5. Комисията по настаняване да промени настанителния период на студентите с одобрени декларации, както следва:
  • На студентите в ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2018/2019 ще бъдат във втори, трети или четвърти курс – до 20.09.2018г.;
  • На студентите завършващи ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2018/2019 ще бъдат кандидат-магистри в Софийски университет – до 10.09.2018г.;
  • На студентите от магистърските специалности право, медицина, балканистика, славянски филологии и фармация, които през учебната 2018/2019год. ще бъдат във втори, трети, четвърти – до 20.09.2018год.
  • На всички останали студенти в магистърска степен на обучение, които през учебната 2018/2019год. ще бъдат във втори или трети курс – до 20.09.2018г.;
  • На завършващите студенти, на които първата държавна изпитна сесия или сесия за защита на дипломни работи е през месеците септември, октомври, ноември или декември 2018г„ настанителният период да бъде удължен до съответната дата на изпита/защитата на дипломната работа, като същите не се налага да подават документи за участие в класацията. Точната дата, следва да се доказва с уверение издадено от отдел „Студенти“ на съответния факултет;
 6. Допълнително – студенти магистър Право и Медицина, които са 5ти курс имат право да използват общежитие до последен държавен изпит.
 7. Към датата на подаване на декларациите, студентите не трябва да имат задължения към Поделение „Социално-битово обслужване“.


Заповед №РД19-169/11.06.2018 на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните -неучебни месеци;